การจบหลักสูตร

 

การจบหลักสูตรของนักศึกษา กศน.เขตพระโขนง
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการจัดการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย
 

***  หลักสูตรการศึกษานอกระบบ  ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พุทธศักราช  2551  *** 


        1. ผ่านเกณฑ์การประเมินการเรียนรู้รายวิชาในแต่ละระดับการศึกษา ตามโครงสร้างหลักสูตร
              1.1.  ระดับประถมศึกษา ไม่น้อยกว่า 48 หน่วยกิต  วิชาบังคับ 36 หน่วยกิต วิชาเลิอก 12 หน่วยกิต
              1.2.  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ไม่น้อยกว่า 56 หน่วยกิต วิชาบังคับ 40 หน่วยกิต วิชาเลิอก 16 หน่วยกิต
              1.3.  ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายไม่น้อยกว่า 76 หน่วยกิต วิชาบังคับ 44 หน่วยกิต วิชาเลือก32 หน่วยกิต
        2.  ผ่านการประเมินกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิต ( กพช) ไม่น้อยกว่า 200 ชั่วโมง
        3.  ผ่านการประเมินคุณธรรม ในระดับพอใช้ขึ้นไป
        4.  เข้ารับการประเมินคุณภาพการศึกษานอกระบบระดับชาติ
        5. ผลการเรียนในแต่ละหมวดวิชา ไม่น้อยกว่า 1.00

**********************