ประกาศรับสมัครเรียน

      

กศน.เขตพระโขนง

เปิดรับสมัครนักศึกษา การศึกษานอกโรงเรียน
หลักสูตรการศึกษานอกระบบ

ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน
 พุทธศักราช 2551
ระดับประถมศึกษาระดับ ม.ต้น และระดับ ม.ปลาย


ภาคเรียนที่  1
ระหว่างวันที่   20 - 30  เมษายน  เวลา  09.00 - 16.00  น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ภาคเรียนที่  2
ระหว่างวันที่   10-20  ตุลาคม    เวลา  09.00 – 16.00 น.
(ไม่เว้นวันหยุดราชการ
)

 

โดยผู้สนใจสามารถสมัครเรียนได้ในวันเวลาดังกล่าว 
โดยเตรียนเอกสารในการสมัครเรียน ดังนี้
 

     1. วุฒิการศึกษาตัวจริง
   2. สำเนาวุฒิการศึกษา พร้อมตัวจริง    จำนวน      2     ชุด
   3. สำเนาทะเบียนบ้าน                           จำนวน      1      ชุด

   4. สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน        จำนวน      1      ชุด
    
5. รูปถ่าย ที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน         จำนวน      3      ใบ (ขนาด  1 นิ้วครึ่ง)
 
     6. เอกสารอื่นๆ เช่น เอกสารการเปลี่ยนชื่อ, เอกสารการเปลี่ยนนามสกุล,
         เอกสารสมรส ( ถ้ามี )

 
สอบถามรายละเอียดการสมัครเรียนติดต่อ :


ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยเขตพระโขนง

ชั้น 3 ศูนย์การค้า @ PARK ถ.สุขุมวิท 101/1 ซ.วชิรธรรมสาธิต 46 
แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260

โทร. 02 - 398 - 4970   โทรสาร. 02 – 398 – 4971

www.prakhanong.nlern.com